Question
Aktualisiert am
25 Jan

  • Japanisch
  • Vietnamesisch
Frage über Vietnamesisch

"Eh, thiết nghĩ khúc này mình không cần đi ngầu đâu. Tại vì mình bị guê đó" (0:09) có nghĩa là gì?
Mình không biết "khúc" này và "bị quê" này.

https://youtu.be/SgLsNW8ly6k

Antworten
[Neuigkeiten] Hallo du! Die/derjenige, die/der eine Sprache lernt!

Diese Frage teilen
"Eh, thiết nghĩ khúc này mình không cần đi ngầu đâu. Tại vì mình bị guê đó" (0:09) có nghĩa là gì?
Mình không biết "khúc" này và "bị quê" này.

https://youtu.be/SgLsNW8ly6k
Trending questions
Newest Questions (HOT)
Newest Questions
Previous question/ Next question